Herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in de eerste plaats niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag van herroeping,

- waarbij u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u één of meer goederen in één bestelling heeft besteld en de goederen in één keer worden geleverd;

- waarbij u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste van de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste deelzending of de laatste zaak in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of zaken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Grillstar.de GmbH, Berliner Str. 504, 33334 Gütersloh, telefoonnummer: 05209 5973210, faxnummer: 05241 708 1240, e-mailadres: info@grillstar.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugsturen van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, evenals de directe kosten van het terugsturen van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer 50 EUR.

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Gronden voor uitsluiting of uitsterven

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar Grillstar.de GmbH, Berliner Str. 504, 33334 Gütersloh, faxnummer: 05241 708 1240, e-mailadres: info@grillstar.de :

- Ik/wij (*) trek hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)/
de verlening van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.